Ontwikkelingen van 2003 tot heden

Ontwikkelingen van 2003 tot heden

In 2003 werd de Stichting De Kilsdonkse Molen opgericht. Deze stichting zocht en vond de samenwerking met het Waterschap Aa en Maas en maakte plannen voor de restauratie en reconstructie van het molencomplex, voor de herinrichting van het beekdal met de aanvoer van het water én voor de toekomstige exploitatie. Daarbij enorm gesteund door Vereniging de Hollandsche Molen, waardoor de stichting op 6 juli 2005 in staat was om het molencomplex in eigendom over te nemen van Paul Potters en nog in hetzelfde jaar ook een overeenkomst aan kon gaan om de omliggende gronden te verwerven.

Op basis van het bouwhistorisch onderzoek werd op 24 september 2005 een eerste restauratieplan met begroting gepresenteerd, dat erop was gericht om het molencomplex weer terug te brengen in de staat waarin het in 1880 voor het laatst nog volledig in bedrijf was. De werving van subsidieverleners, fondsen en sponsoren kon beginnen.

Nader onderzoek bracht vervolgens aan het licht dat de restanten van de fundamenten van de molens en de waterwerken van vóór 1840, de enorme oliekelder van na 1842 evenals de restanten van de omstreeks 1860 aangebrachte brug over de toevoersloot nog aanwezig waren zodat ze konden worden ingepast in het restauratieplan.

Inhijsen dak

Mede dankzij vooral de financiële steun van de Provincie Noord-Brabant, het Europese Stimuleringsprogramma CERES, Vereniging de Hollandsche Molen en de Bankgiroloterij, werd het steeds meer mogelijk om het project te verwezenlijken. Vooral toen op 9 december 2006 in het televisieprogramma “Restauratie” getoond werd tot welk resultaat de restauratieplannen zouden leiden, nam de draagkracht en het enthousiasme ook onder de mensen in de omgeving sterk toe.

De gemeente Bernheze verleende op 13 maart 2007 vergunning om de bouwwerkzaamheden te starten.

Op 28 mei 2007 werd tijdens de manifestatie ‘Blazen voor De Kilsdonkse Molen’ het officiële startsein van de restauratie gegeven. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure werd Bouwbedrijf CEGE-BOUW opdracht gegeven voor de bouwkundige werkzaamheden en Adriaens Molenbouw werd belast met het molenmakerswerk. Op 18 januari 2008 startte ook Waterschap Aa en Maas met de herinrichting van het natuurgebied en de aanleg van de waterlopen.

Inbrengen Wentelas

Op verschillende momenten gedurende het restauratieproces werden cruciale activiteiten gevierd, zoals het inbrengen van de ruim 16 meter lange wentelas in de oliemolen op 15 maart 2008, het plaatsen van de kap op de korenmolen op 21 juni 2008 en het steken van de roeden en aanbrengen van de waterassen op 14 september 2008. Op 25 november 2008 werd het molencomplex maalvaardig opgeleverd, nadat in een eerder stadium ook de natuurinrichtingswerkzaamheden al waren afgerond. Om bezoekers van het complex op een gastvrije manier te kunnen ontvangen en de vele vrijwilligers onderdak te bieden, werd vervolgens een tijdelijk bezoekerscentrum bij het complex geplaatst.

Op 8 mei 2009 mocht Prins Friso, samen met pastoor Joost Jansen o praem, en in bijzijn van de vele gasten van alle samenwerkende partijen, het volledige molencomplex in zijn heringerichte natuurlijke omgeving feestelijk in gebruik nemen. Na de restauratie van De Kilsdonkse Molens hebben we in 2009 van de gemeente Bernheze toestemming gekregen voor de plaatsing van een tijdelijk bezoekersgebouw. Een Empiro Arena met een vloeroppervlakte van 112 m². Dit was nodig in verband met de ontvangst van bezoekers, onderdak voor onze vrijwilligers en het kunnen aanbieden van sanitaire voorzieningen aan deze groepen. We kregen toestemming om gedurende maximaal 5 jaren met deze tijdelijke voorziening te werken. In die tijd moesten een en ander regelen. Ook was het nodig om het beheer en het toezicht op ons molencomplex te regelen. Bij de realisatie van de restauratie van de molens is de vorige eigenaar, Paul Potters, dan ook gevraagd deze taken op zich te nemen. Daarvoor moesten we regelen dat een beheerderswoning bij het complex kon komen. Bestemmingsplan en omgevingsvergunning. Om de realisatie van het bezoekerscentrum en de bedrijfswoning mogelijk te maken, moest een bestemmingsplan gemaakt worden. Daarvoor heeft veel overleg plaats gevonden met de Gemeente, Monumentenzorg, Waterschap, Provincie en vooral de buurtbewoners. Eind 2012 is het bestemmingplan, dat betrekking heeft op het gebied rond De Kilsdonkse Molen, vastgesteld. Daarin is o.a. geregeld waar het bezoekerscentrum en de beheerderswoning gebouwd mogen worden en onder welke voorwaarden. In februari 2013 is de Omgevingsvergunning voor het nieuwe bezoekerscentrum verleend, waardoor de start van het bouwproces op gang kan komen. Het nieuwe Bezoekerscentrum is een ontwerp van het Team Van Vier, een bijzondere samenwerking van een architect, een stedenbouwkundige en twee interieurarchitecten. Door deze samenwerking vanaf het begin ontstond een sterk en vooral menselijk ontwerp. Het nieuwe gebouw vormt met de gerestaureerde windmolen en watervluchtmolen een mooi ensemble. Het bezoekerscentrum heeft een bescheiden uitstraling en de gekozen materialen en kleuren hebben een directe relatie met de omgeving en de molens. Aanbestedingsprocedure. Bij de aanbesteding van dit bezoekerscentrum zijn we verplicht rekening te houden met de aanbestedingsvoorwaarden zoals die gelden als er provinciale, Europese en gemeentelijke subsidies zijn verstrekt. In goed overleg met alle partijen is de aanbesteding gedaan via een meervoudig onderhandse aanbesteding. Een drietal daarvoor uitgenodigde partijen hebben hun voorstellen en offertes gepresenteerd en op basis van de aangereikte gegevens is de opdracht verstrekt aan de Visser Bouw & Onderhoud te ’s-Hertogenbosch. Tijdelijke noodvoorziening. Omdat het oude tijdelijke bezoekerscentrum, de Empiro Arena, plaats moest maken voor de nieuwbouw, wordt er een noodvoorziening getroffen om bezoekers te kunnen blijven ontvangen en gastvrij te bedienen. Hierin worden alle voorzieningen aangebracht die nodig zijn en wordt op deze wijze een tijdelijke oplossing geboden tijdens de bouw. Op deze wijze proberen we zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor de bezoekers die tijdens de bouw onze molens bezoeken! In 2013 is het tijdelijk bezoekerscentrum vervangen door een ruim opgezet duurzaam gebouwd bezoekerscentrum dat van alle gemakken voorzien is. Sindsdien is het complex in gebruik door vrijwillige molenaars en voor bezoeken in allerlei vormen opengesteld. Fondsen en sponsoren. De realisatie van het Bezoekerscentrum wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door: Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Leader Leader Gemeente Bernheze Gemeente Bernheze Verder zijn bijdragen ontvangen van: – Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij – A.N.W.B. – Rabobank Bernheze Maasland – Brabantse Cultuurprijs 2011 – Stichting Vrienden van De Kilsdonkse Molen – Vrijwilligers van de Stichting De Kilsdonkse Molen.

Interesse?

Boek direct een tocht met een gids!